અવતીર્ય નિજાક્ષરાત્પરાદિહ મૂર્ત્યાં બદરીવનેસ્થિતઃ ભુવિભારત જીવશર્મણે નરનારાયણ દેવ પાહિ મામ્‌ ૧/૧

 અવતીર્ય નિજાક્ષરાત્પરાદિહ મૂર્ત્યાં બદરીવનેસ્થિતઃ ।

ભુવિભારત જીવશર્મણે નરનારાયણ દેવ પાહિ મામ્         ।।૧।।
યદુપર્ય ભવત્કૃપાતવ સ નરો દ્રષ્ટુ મહાર્હતિક્ષણમ્ ૦ ।
ન પરઃ સુરસત્તમોઽન્યથા નરનારાયણ૦                        ।।૨।।
પ્રથિતં ચ બૃહદ્‌વ્રતં ત્વયા જનતાયા નિજધામલબ્ધયે ।
અવબોધનમ્ ઉત્તમં ભુવિ નરનારાયણ૦                        ।।૩।।
જગતો જનનં હિ પાલનં પ્રલયં ચાપિ કરોષિ નિત્યદા ।
રજસા તમસા ચ સત્ત્વતો નરનારાયણ૦                       ।।૪।।
ઋષિ રૂપધરં તપશ્ચરં હ્યવમન્યેત કદાપિ કશ્ચન ।
સ ભવેત્સતતં ચ નારકી નરનારાયણ૦                        ।।૫।।
તવ મૂર્તિરિયં સુખાપ્તયે જનતાયા; કલિતાપ શાન્તયે ।
મરણસ્ય જયાય નિત્યદા નરનારાયણ૦                       ।।૬।।
જગદન્યતનુસ્તથાવિતું ધરસિ ત્વં ચ યુગેયુગેઽદ્યવૈ ।
હરિકૃષ્ણ તનુ સ્ત્વયાધૃતા નરનારાયણ૦                      ।।૭।।
વિધિ શંભુમુખામર વ્રજશ્ચરણૌતે સતતં સમર્યતિ ।
પરમાદરતશ્ચ ચિંતતિ નરનારાયણ દેવ પાહિ મામ્ ૦      ।।૮।। 
 

 

મૂળ પદ

અવતીર્ય નિજાક્ષરાત્પરાદિહ મૂર્ત્યાં બદરીવનેસ્થિતઃ ભુવિભારત જીવશર્મણે નરનારાયણ દેવ પાહિ મામ્‌

રચયિતા

અજાણ

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ


શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુજ-કચ્છ.સ્વામિનારાયણ રોડ,પોલીસ ચોકી સામે, gujarat,india.ફોન. ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૨૩૧/૨૫૦૩૩૧.

હસમુખભાઈ પાટડિયા (સ્વરકાર)
નર નારાયણ દેવ મહિમા
Studio
Audio
0
0
 
અજાણ (ગાયક )
અજાણ રાગ
અજાણ (પ્રકાશક )
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-ખૂબ સારી
હસમુખભાઈ પાટડિયા (સ્વરકાર)
અજાણ
Studio
Audio
0
0