આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: હિંડોળા, ડોલ, ડોલો ,ઝૂલો,   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અનિહાંહાંરે ઝૂલો રસિયાજી રતન હિંડોરે૨/૪
2 અનિહાંહાંરે ઝૂલો સુંદરશ્યામ વિહારી, ૧/૪
3 અનિહાંહાંરે ઝૂલો હિંડોળે ઘનશ્યામ, ૩/૪
4 અનિહાંહાંરે ઝૂલો હિંડોળે છેલ ગુમાની, ૪/૪
5 આજ અલબેલો છે પરસનરે.મહાસુખ માણોને.૪/૮
6 આવો ઘનશ્યામ ઝૂલાઉંરી, હિંડોરનામે ; આવો ઘનશ્યામ.૧/૪
7 આવો હિંડોળે ઝૂલાવું મેરે મીતહો મીત, ૪/૪
8 એરી નટવર ઝૂલે રતન હિંડોરેમે, લખી બ્રજ ત્રિયમનફુલે ૨/૪
9 એરીયે કદમવાકી છૈયા, ઝૂલત શ્યામ કનૈયા;૨/૪
10 એરીયે હિંડોરે ઝૂલે પ્યારો, નાગર નંદદુલારો.૧/૪
11 કનક છડી લઇ કરમાં રે, ઉભા હિંડોળે નાથ; ધર્મસુત લાડીલો રે૪/૪
12 કાનકુંવર મસ્તાન હિંડોરે, ઝૂલત હે જમુના જલ તીરે૪/૪
13 ગિરધરકું ઝુલૈયે ગાયકે, ઝૂલા, છબી લખીકે સુખ પૈયે.૩/૪
14 ઘનશ્યામ નાથ હમારે, છેલ ઝૂલાવું હિંડોળે પિયા પ્યારે;૧/૪
15 ઘનશ્યામ ફૂલન હિંડોરે, પ્રિયા પ્રીત કરી ઝૂલાવું હોરે હોરે.૪/૪
16 ઘનશ્યામ મંદિર મોરે રસિક પિયા, ઝૂલોહો નવલ હિંડોળે ૧/૪
17 ઘનશ્યામ શ્યામ હમારે પ્રીતમ,તુમ ઝૂલો હિંડોળે પ્યારે ૨/૪
18 ચાલ સખી જોવાને જાઇએ, ઝૂલે છે મતવાલો રે ;૫/૮
19 જુઓ હરિ બામરોલી આજ હિંડોળે ઝુલે મહારાજ, ૧/૧
20 ઝૂલત કુંજ વિલાસી, શ્યામરો ઝૂલત કુંજ વિલાસી ;૪/૪
21 ઝૂલત દિલજાની પ્રીતમ પ્યારે, ગિરિધર છેલ ગુમાની .૪/૪
22 ઝૂલત નવલ વિહારી, હિંડોરેમેં ઝૂલત નવલ વિહારી;૧/૪
23 ઝૂલત પિયા નવરંગી, હિંડોરેમેં, ઝૂલત પિયા નવરંગી ;૩/૪
24 ઝૂલત પ્રીતમ પ્યારી, હિંડોરેમેં ઝૂલત પ્રીતમ પ્યારી ;૧/૪
25 ઝૂલત રાધા ગોરી, પિયા સંગ ઝૂલત રાધા ગોરી.૪/૪
26 ઝૂલત શ્યામ સુજાન હિંડોરે, શ્રી ભ્રખુભાન દુલારી ઝૂલાવે૧/૪
27 ઝૂલત શ્યામ હિંડોરે, રાધે સંગ ઝૂલત શ્યામ હિંડોરે ;૨/૪
28 ઝૂલત સુંદર શ્યામ હિંડોરે મેં ઝૂલત સુંદર શ્યામ;૧/૪
29 ઝૂલત હિંડોરે ઘનશ્યામ રે , ઝૂલત.૨/૪
30 ઝૂલત હિંડોરે મુનિરાય રે , ઝૂલત.૪/૪
31 ઝૂલત હિંડોરેમેં રૂપનિધાન; ૨/૪
32 ઝૂલત હે નંદલાલ, નવલ પિયા ઝૂલત હે નંદલાલ.૧/૪
33 ઝૂલનકે દિન આયે હિંડોરે .૧/૪
34 ઝૂલશે વાલો ઝૂલશે, હિડોળે ઝૂલશે, જોઇને મુજ મન ફૂલશે ૨/૨
35 ઝૂલાવું થાને ધીરે ધીરે છેલ, ૨/૨
36 ઝૂલાવું પ્યારા હિંડોળે ઝૂલાવું પ્યારા, ૪/૪
37 ઝૂલાવુંરે હિંડોળે સુંદર શ્યામનેરેમણીકંચનના સ્થંભ મનોહર, ડાંડી ચાર અનોપમ સુંદર ૨/૪
38 ઝૂલાવે રે વ્રજનારી કુંવર કાનને રે રતન હિંડોળે શ્યામ બિરાજે; આગે તાલ પખાવજ વાજે ૪/૪
39 ઝૂલીયે રંગીલે લાલ, રતન હિંડોરના ૧/૧
40 ઝૂલીયે હો પ્રાન હમારે હિંડોરે;૪/૪
41 ઝૂલે છે છેલ છોગાળો હિંડોરામે ઝૂલે૪/૪
42 ઝૂલે નવલ પ્રીતમ બલવીર,ઝુલે નવલ પ્રીતમ હો વીર ૧/૪
43 ઝૂલે પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ , હિંડોળે હેલી રે;૩/૪
44 ઝૂલે શ્યામ ઝૂલાવે રાધા પ્યારી;૪/૪
45 ઝૂલો ઘનશ્યામ હિંડોરનામેરી શામળિયા ઝૂલો ઘનશ્યામ૨/૪
46 ઝૂલો ઝૂલો હરિવર હિંડોળે, નિરખી રાખું નેણાંની કોરે; ૨/૪
47 ઝૂલો ઝૂલોરે કેસરિયાવર હિંડોળે રે હું ઉતરું તમે ઝૂલો ગિરધર, હળવેસું ઝૂલાવું હરિવર ૩/૪
48 ઝૂલો મેરે પ્રાન આધાર રે, પાતળિયા હો, ઝૂલો મેરે પ્રા .૪/૪
49 ઝૂલો હરિ હિંડોળે વ્હાલા, નટવર નંદતણા લાલા;૧/૪
50 ધર્મકુંવર છબી બરની ન જાઇ;૧/૪
51 ધીરે ધીરે ઝૂલાવું, લાડીલા થાને વે૧/૧
52 નવલ પ્રીતમ ઘનશ્યામ, ઝૂલત પ્યારો નવલ પ્રીતમ ઘનશ્યામ.૨/૪
53 નવલ હિંડોળે શ્રીનાથજી ઝૂલે, ઝૂલાવે રાધીકા ગોરી રે ;૧/૮
54 નવીન આંબાનું જોડલું રે, તે વચ્ચે અતિ અભિરામ; હિંડોળો હેમનો રે૩/૪
55 પિયા નવલ હિંડોરે નટવર નાગર, ઝૂલત હી ચિત્ત ચોરે૧/૪
56 પ્યારો ઝૂલત નવલ વ્રજરાજ, હો રાજ, પ્યારો ઝૂલત નવલ વ્રજરાજ હો રાજ૩/૪
57 પ્યારો નંદકો લાલ હોરી ખેલત દેખો માઇરી..૪/૪
58 પ્રેમને હિંડોળે પ્રાણ પ્યારા ઝૂલો પ્યારા ઘનશ્યામ મન મંદિરિયે મહેર કરીને ૧/૧
59 ફૂલડા રે ફૂલડા, ઉડાડો રે ફૂલડા પ્રસાદીના ફૂલડા, લેજો સાથે; ૧/૧
60 ફૂલડોળે ફૂલડોળે બેઠા છે નાથ ફૂલડોળે, ઉડે રંગની છોળે૧/૪
61 ફૂલન હિંડોરે ઝૂલે ધર્મકુમાર૪/૪
62 બરન બરન બ્રંદાવન, મધુવન ફૂલ્યો મન ભાવન, ૨/૪
63 બલવીર કુંજવિલાસી ચતુર પિયા, ઝૂલો નવલ અવિનાશી ૪/૪
64 મતવારો ઝૂલત રંગ છેલ રે , ૧/૪
65 માઇ ઝૂલત હિંડોરે દેખે, છેલો નંદલાલ પ્યારો૩/૪
66 માઇ નવલ બનાઇ પાઘ, માઇ નવલ બનાઇ પાઘ.૨/૪
67 માઇ ફૂલન હિંડોરે ઝૂલે., માઇ ફૂલન હિંડોરે ઝૂલે ૧/૪
68 માઇ રસિક સલૂનો કાન, ઝૂલત હિંડોરે શ્યામ ૪/૪
69 મારાં નિરખીને નેણ લોભાણાં રે. છેલા છોગાળા.૪/૪
70 મારો નવલ સનેહી ઝૂલે નાથ રે, નૌતમ હિંડોળે;૩/૪
71 મેરે ઘરું બાલમ આવરે ઝૂલનકુ હો હો, મેરે ઘરું બાલમ ૩/૪
72 રત્ન જડીત હિંડોળા માંહી, બેઠા છે પ્રીતમ પ્યારો રે ;૨/૮
73 રસિક શ્યામ નવરંગી, હિંડોરે ઝૂલે રસિક શ્યામ નવરંગી.૩/૪
74 રસિયાનો હિંડોળો રૂડો, હેતે જોઇએ હેલી રે ;૭/૮
75 રંગભીનારે શામળીયા આવો ઝૂલીયેરેબાંધું ફૂલહિંડોળો પ્યારા, પહેરાવું પટભૂષણ સારા ૧/૪
76 રંગરેલ કુંજવિહારી નવલ પિય, ઝૂલો નવલ અવિનાશી ઝૂલો હો ગિરિવરધારી.૩/૪
77 રૂડા હિંડોળે શ્રી હરિ મારા હિંચકે રે બદ્રી રાજકોટમાં સારી, બાંધ્યો હિંડોળો સુખકારી ૧/૧
78 રૂડે રત્ન હિંડોળે નાથ હળવે ઝૂલાવું રે;૧/૪
79 લાગે વૈકુંઠથી રૂડું વરતાલ, હિંડોળે હરિ ઝૂલતા રે ૧/૧
80 વડતાલની ફૂલવાડીયે રે હિંડોળો આંબાની ડાળ; ૧/૧
81 વ્રજજીવન નટવર વહાલાનો, હિંડોળો રંગ ભરીયો રે ;૮/૮
82 શ્યામા શ્યામ હિંડોરેમેં ઝૂલત, ઝૂલાવત લલિતા ગ્રહી દોરી૨/૪
83 સખે રચ્યો હિંડોળો સારરે. શોભા શી કહું, ૫/૮
84 સરોવરની પાળે આબલીયાની ડાળે ઝુલે ધર્મલાલો જોવાને સખી ચાલો, ૧/૧
85 સુંદરવર હિંડોળે શોભે, રંગભીનો રૂપાળો રે ;૪/૪
86 હરિવરના હિંડોળાની શોભા, સજની ચાલો જોઇયે રે ;૩/૮
87 હાંરે છેલો સુંદર શ્યામ સોહાગી રે..૨/૮
88 હાંરે ઝૂલે નરનારાયણ દેવા રે નૌતમ અવિનાશી રે બદ્રી વનવાસી..૬/૮
89 હાંરે ઝૂલે નરનારાયણ શ્યામ રે હિંડોળે હરિ સુખ સિંધુ રે દીન તણા બંધુ..૮/૮
90 હાંરે ઝૂલે નવલ આંબલિયાની ડાળે રે..૩/૮
91 હાંરે ઝૂલે નવલ હિંડોળે નાથ રે સુખકારી રે શોભા અતિ સારી ૭/૮
92 હાંરે બદ્રીનાથ હિંડોળે ઝૂલે રે બળવંત બહુનામી રે જગ અંતરજામી..૫/૮
93 હાંરે મારો નાથ હિંડોરે ઝૂલે રે..૧/૮
94 હાંરે સખી ચાલો સર્વે જૂથ મળીને રે..૪/૮
95 હિંડોરનામેં હોરે હોરે ઝૂલો રાજ;૧/૨
96 હિંડોરે ઝૂલત હે જદુરાય., હિંડોરે ઝૂલત હે જદુરાય.૧/૪
97 હિંડોરે ઝૂલત હે નવરંગ, હિંડોરે ઝૂલત હે નવરંગ૨/૪
98 હિંડોરે ઝૂલત હે નંદલાલ હિંડોરે ઝૂલત હે નંદલાલ ૩/૪
99 હિંડોરે ઝૂલત હે બ્રજનાથ, હિંડોરે ઝૂલત હે બ્રજનાથ૪/૪
100 હિંડોરો વ્રજરાજ કુંવરકો, ચલહું સખી નિરખનકુ જઇએ.૩/૪
101 હિંડોળો ઘનશ્યામ હરિનો, અતિ રૂપાળો લાગે રે ;૬/૮
102 હેલી ઝૂલત રસિક વ્રજચંદ, હો ચંદ, હેલી ઝૂલત રસિક વ્રજચંદ હો ચંદ ૨/૪